Obchody 25-lecia stowarzyszenia Euroregion Glacensis w Kudowie-Zdroju - KlodzkieInfo.pl

Obchody 25-lecia stowarzyszenia Euroregion Glacensis w Kudowie-Zdroju

Wczoraj, w Kudowie-Zdroju odbyła się polsko-czeska konferencja z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis.
powiat.klodzko.pl

Na konferencji pojawił się Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu, Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu: Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański.

Podczas obchodów starosta kłodzki, Maciej Awiżeń, został wyróżniony za wkład pracy włożony w rozwój stowarzyszenia.

25 lat Euroregion Glacensis

Zgodnie ze Statutem Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis – członkami Euroregionu są polskie gminy należące do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz czeskie miasta i gminy należące do Stowarzyszenia miast i gmin „Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis”.

Podczas spotkania złożono gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu, Prezesom polskiej i czeskiej części Euroregionu, Czesławowi Kręcichwostowi i Petrovi Hodouskovi.

Podsumowano także dotychczasowe działania stowarzyszenia, rozmawiano o współpracy transgranicznej, która jest bardzo ważna w tym regionie i stanowi rozwój i wzmocnienie regionalnej współpracy międzynarodowej.

Wieloletnie kontakty partnerskie oraz aktywność samorządów z pogranicza pomogły w realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. To właśnie dzięki dofinansowaniu możliwe jest funkcjonowanie na obszarach oddalonych od wielkomiejskich ośrodków.

Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie rozwijać kontakty partnerskie, które przyczynią się do planowania dalszych projektów inwestycyjnych

pod kątem środków w ramach programów transgranicznych w nowej perspektywie budżetowej UE, uwzględniających zwłaszcza:

  • odbudowę połączeń komunikacyjnych pogranicza,
  • zapobieganie skutkom powodzi,
  • poprawa bezpieczeństwa ,
  • rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • rozwój infrastruktury drogowej.

Dokonania stowarzyszenia na przestrzeni 25 lat można zobaczyć tutaj.